Persondata & Cookies

Privatlivs politik

Privatlivspolitik for patienter hos Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup

LÆS HER OM COOKIES

Behandling af oplysninger
I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.).

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,
databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
- Dokumentationsplig
- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
hjemmel for behandlingen
- Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
- Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer
og myndigheder
- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
- Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
- Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed
Når Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup. Konsekvensen af ikke at give Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup personoplysningerne vil være, at Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle
dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og
sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup.

Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup databehandlere er p.t. Plandent

Opbevaringsperiode
Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller
erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,
retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få
begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup på tlf 58
19 41 20.
Adresseoplysninger på klinikken:
Tandlægerne Tingsgaard og Mikkelstrup
Vestergade 1, 4230 Skælskør
Danmark
Dato: 28.04.2018 

Brug af cookies

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies indeholder ikke skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil du opleve at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der kan være indhold, du ikke har adgang til.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som gemmes på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende enheden der besøger siden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved blot at taste CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du finde ud af, hvilken browser du anvender og derefter søge i den specifikke browser, hvordan cookies slettes. Hvis du anvender flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

© 11.06.2023 Tandlægerne Tingsgaard & Mikkelstrup   |   By Designspace